Selecteer een pagina

Tarieven

Transparantie, altijd en overal.

Transparantie

Transparantie staat voorop inzake onze tarieven. Tijdens de eerste afspraak wordt het uurtarief besproken. Dit wordt bepaald in functie van de complexiteit en de hoogdringendheid van het dossier.

Onze dossierkosten worden als volgt berekend (excl. BTW):

Uurtarief
€ 125,00
Dactylografie per blad
€ 11,00
Fotokopie/Scan per pagina
€ 0,40
Verplaatsing per km
€ 0,50
Opening dossier
€ 50,00
Administratiekosten
10%
Supplementaire kosten
€ Bij navraag

(vertalingen, attesten,…)

Ereloonovereenkomst of rechtsbijstandsverzekering

Bij een eerste consultatie zal er nagegaan worden of u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten met dekking voor onze kosten en erelonen.  Is dat niet het geval, dan stellen wij samen met u een ereloonovereenkomst op waarin alle afspraken omtrent de kosten, erelonen en tarieven van ons kantoor worden vastgelegd. 

Gerechtskosten

De gerechtskosten worden door de cliënt rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder betaald die daarvoor een factuur opstelt. De kosten van experten, griffierechten,… worden door mij betaald aan de diverse  instanties en zullen nadien aan de cliënt doorgerekend worden aan de reële kostprijs. 

Voorschot

Bij het opstarten & in de loop van het dossier kunnen voorschotten
gevraagd worden in functie van de voorziene werkzaamheden en kosten. 

Disclaimer

Alle geleverde prestaties en de daaraan gespendeerde tijd worden in detail bij de ereloonnota’s gevoegd, zodat de klant probleemloos kan nagaan waaruit het gevraagde ereloon is opgebouwd. Bovendien wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de reeds gepresteerde uren, zodat u steeds een overzicht hebt van de openstaande erelonen. Uiteraard zal het kantoor ook provisies vragen om diverse gerechtskosten en andere uitgaven te voldoen. Deze provisies worden in mindering gebracht in de definitieve staat van kosten en ereloon. De gerechtskosten en de andere uitgaven (o.a. gerechtsdeurwaarderskosten, griffiekosten, vertalingskosten, … ) die de advocaat heeft moeten voorschieten, worden uiteraard precies en gedetailleerd in de staat van kosten en erelonen vermeld.

Deze tarieven worden vastgelegd door de deurwaarder of door wettelijke bepalingen, waarop het kantoor geen invloed heeft. Deze kosten proberen we, in voorkomend geval, echter steeds te recuperen bij de tegenpartij. Bij gebreke hieraan worden deze kosten doorgerekend aan cliënte.

Deze staat van kosten en erelonen is betaalbaar op de zetel van het advocatenkantoor uiterlijk 30 dagen na datum of één van de rekeningnummers. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de provisiestaat en/of de eindstaat dient hij deze binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk te protesteren. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan gegrond protest is de cliënt op het openstaande saldo intrest verschuldigd en zulks aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning.

Laten we samenwerken