Selecteer een pagina

Privacy Policy

Ons kantoor garandeert dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. U kan op eerste verzoek inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die van u worden bewaard.

U geeft als cliënt de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om de informatie m.b.t. uw dossier en de persoonsgegevens, en persoonlijke gegevens , te verwerken en hanteren voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat. De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie binnen zijn mandaat te verwerken en hanteren met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de cliënt of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of verweer.

U heeft als cliënt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt. De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be 

 

 

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

 

Statistieken

Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Daarnaast verzamelen we ook bepaalde statistieken wanneer u onze nieuwsbrief leest. Meer bepaald gaat het hier om informatie over het browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren. 

Contactinformatie
Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren. 

Wanneer u een e-book of bestand downloadt, slaan we – indien u toestemming geeft – uw e-mailadres en naam op. Deze informatie hebben wij nodig om u de downloads te kunnen opsturen. Wanneer u een download aanvraagt, vragen wij u ook vriendelijk of we onze nieuwsbrief mogen toesturen. Wees gerust, we willen niemand ongevraagd e-mailen. 

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw voornaam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om u de nieuwsbrief te kunnen versturen. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. 

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

 

 

Met wie delen wij uw data?

Enkel Advocatenbureau Laura Diels gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden. 

  

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

 Advocatenbureau Laura Diels bewaart uw persoonsgegevens tot 2 jaar nadat u zich uitschreef voor onze nieuwsbrief en/of tot 2 jaar na het verzenden van een contactformulier. 

  

Welke rechten heeft u? 

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Advocatenbureau Laura Diels richten door een e-mail te sturen naar info@lauradiels.be Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

 

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

  

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases. 

 

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

 

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

  

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

  

Wijzigbaarheid

Advocatenbureau Laura Diels heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn.

  

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze website uw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.