Selecteer een pagina

Diensten

& Materies

Juridisch Advies

Juridisch advies is vaak een kwestie van maatwerk. Geen enkele zaak is hetzelfde en elke betrokkene is uniek in zijn of haar beleving van de kwestie. Een gespecialiseerde advocaat kan heel wat zorgen over het juridische gedeelte van de zaak van u wegnemen.

Familierecht

Bij complexe materie’s zoals echtscheiding, alimentatie, verblijfsregelingen, gezagsregelingen, kostenregelingen, vermogensverdeling, erfregelingen en andere thema’s uit het personen-en familierecht is goed en correct juridisch advies noodzakelijk.

Personenrecht

Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht, met betrekking tot familiaire zaken als scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk. Wij kunnen u bijstaan in deze specialisaties.

Jeugdrecht

Jeugdrecht, in België, is het geheel van rechtsregels en rechtspraak ten aanzien van minderjarigen en hun ouders met een tweeledige bedoeling :

1) Bescherming van de minderjarige t.o.v. de maatschappij, meer specifiek zijn positie in het gezin en de samenleving. Deze bescherming kan aanleiding geven tot inmenging in het gezinsleven.

2) Bescherming van de maatschappij tegen jeugddelinquentie en algemeen normafwijkend of deviant gedrag van jongeren.

Het jeugdrecht is het geheel der regels die zowel voorzien in de sancties ten aanzien van jongeren met deviant gedrag als m.b.t. de burgerlijke rechten van de jongeren en de regels voor jongeren in gevaarlijke situaties.

Verkeersrecht

Het verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich in ruime zin bezighoudt met wegenverkeersrecht, luchtrecht (of luchtverkeersrecht), binnenvaartrecht, spoorvervoersrecht en het zeerecht. In algemene zin wordt er meestal het recht mee bedoeld dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg.

In België is de basisregeling terug te vinden in de Wet betreffende de politie over het wegverkeer en in het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Dit Koninklijk Besluit is beter bekend als het Wegverkeersreglement of Wegcode.

Verzekeringenrecht

Het is een overeenkomst onder voorwaarde en afhankelijk van het onzekere voorval: schade. Het is een consensuele overeenkomst, wilsovereenstemming is voldoende en geen bijzondere eisen voor de totstandkoming. De polis is slechts een bewijs dat men verzekerd is. De verzekeraar moet bij verlies van de polis door de verzekerde, op diens verzoek tegen vergoeding van kosten een nieuwe polis afgeven aan hem. Het betreft een wederkerige overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. De verzekeringnemer betaalt de premie en de verzekeraar gaat tot uitkering over, indien nodig. Door het wederkerige karakter van het contract staat onder andere een beroep op ontbinding en opschorting open. De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op een vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de verzekerde. Denk hierbij aan het risico van verzekeringsfraude (bedrog), opzettelijk veroorzaken van de eigen schade om het vergoed te krijgen en het opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen aan de verzekeraar met als opzet de verzekeraar te misleiden. De verzekeringsovereenkomst dient tot vergoeding van schade, met vermelding van de verzekerde som. Hierbij geldt voor schadeverzekeringen dat de verzekering niet mag leiden tot uitbetaling van een hoger bedrag, dan dat de schade was (indemniteitsbeginsel). Dit beginsel geldt alleen bij schadeverzekeringen .

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht of burgerlijk recht). In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal. Het slachtoffer speelt in het strafrecht dan ook een bescheiden rol, al is die rol in het laatste decennium wat groter geworden. Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht (de beschrijving van strafbare feiten en straffen) en het formele strafrecht of het strafprocesrecht (het geheel van procedurele spelregels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast).

Incasso

Elke handelaar of onderneming, maar ook privépersonen krijgen vroeg of laat te maken met achterstallige betalingen. Naar verluidt leidt in ons land zelfs één factuur op negen tot wanbetaling. Het gaat dan om facturen die een vertraging hebben van meer dan 90 dagen of die zelfs helemaal niet meer betaald worden. Onder andere voor de liquiditeitspositie van een bedrijf is een snelle betaling van facturen echter extreem belangrijk. Ook privépersonen stellen regelmatig vast dat de aan hen verschuldigde huurgelden niet betaald worden of de persoon aan wie zij geld leenden, deze lening niet terugbetaalt.

Laten we samenwerken